top of page
ค้นหา

เวทีประชาคม หมู่3 บ้านหนองหนาม

อัปเดตเมื่อ 21 ก.พ. 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 09.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม ที่โรงเรียนหนองหนาม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล(แผนกินได้) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายดุลย์ ชมภู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหนาม พร้อมด้วยประชาชนบ้านหนองหนาม เข้าร่วมเวทีประชาคมนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านมาประกอบการพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากเทศบาล ตลอดจนเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) .......

_______________________ ภาพ / ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50 www.banphan.go.th


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page