top of page
ค้นหา

เวทีประชาคม หมู่8 บ้านรั่ว-ทุ่ง

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 09.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่บ้านรั้วทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหนาม ที่ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล(แผนกินได้) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายบรรยงค์ จักขุเรือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านรั้วทุ่ง พร้อมด้วยประชาชนบ้านรั้วทุ่ง เข้าร่วมเวทีประชาคมนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านมาประกอบการพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากเทศบาล ตลอดจนเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


ภาพ / ข่าวสาร

งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

โทร 053-573641 ต่อ 50
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page