top of page
ค้นหา

เริ่มแล้ว! เวทีประชาคมหมู่บ้าน "บ้านขว้าง" หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.

ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านขว้าง(โรงเรียนวัดบ้านขว้างเก่า)

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล(แผนกินได้) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายประยูร พิระโจง ผู้ใหญ่บ้านบ้านขว้าง พร้อมด้วยประชาชนบ้านขว้าง เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านมาประกอบการพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากเทศบาลฯ ตลอดจนเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ได้มีบริการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยการนำงานบริการจาก ทุกภาคส่วนของทางเทศบาลตำบลบ้านแป้นมาออกหน่วยบริการให้ประชาชน ทั้ง การยื่นชำระภาษี ยื่นคำร้องทุกข์/ร้องเรียน การบริการด้านสาธารณสุข งานบริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ตลอดจนงานบริการจากภาคเอกชน มาบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น.

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page