top of page
ค้นหา

ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์ ครั้งที่ 2 /2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 / เวลา 13.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการบริหารงานที่ขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น การจัดการงานประจำปี ของดีบ้านแป้น และร่วมกันเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง สภ.เหมืองจี้ รพ.สต.บ้านป่าซางน้อย,หนองหนาม โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ชมรมผู้สูงอายุ อปพร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมการประชุมเพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯร่วมกัน .......

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page