top of page
ค้นหา

หยุดเผาในที่โล่ง! 75 วัน

ตำบลบ้านแป้นร่วมใจกัน หยุดเผา! เพื่อลมหายใจ อากาศสดใส ไร้มลพิษ

ด้วยจังหวัดลำพูนได้มีประกาศ ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามไม่ให้ ผู้ใดดำเนินการเผาขยะมูลฝอย เผากิ่งใบไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนวัชพืชต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจากการเผาในที่โล่งทุกชนิด ผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิดถือว่า ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงประกาศให้รับทราบทั่ว...


แจ้งเหตุ โทร. 053-573302 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น

_______________________ กราฟิกภาพ / ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page