top of page
ค้นหา

"วันเทศบาล 24 เมษายน"

อัปเดตเมื่อ 25 เม.ย. 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล อีกทั้งเป็นเพื่อการให้พนักงานเทศบาลทุกส่วน ได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพื่อ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในทุกมิติตลอดช่วงชีวิต โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทางศาสนาบรรยายธรรม การอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 4 ราย รวมถึงกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ยังได้นำนักศึกษาออกให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตามกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างฯ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กําหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ..........

_______________________ ภาพ / ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50


ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page