top of page
ค้นหา

วันเทศบาล 24 เมษายน

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการกำเนิดเทศบาล เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2476 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศบาลในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และเกิดความสามัคคีในหน่วยงาน โดยมีพิธีทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสวนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น..
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page