top of page
ค้นหา

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้ นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้กักตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาล จำนวน 6 หลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page