top of page
ค้นหา

ลงนามข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “งานบุญปลอดเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “งานบุญปลอดเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตามโครงการการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการชุมชนเข้มแข็งด้วย 4 ประสานสู่การจัดการตำบลสุขภาวะ (สสส.) ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและระบบสุขภาพโดยชุมชนท้องถิ่น ใช้ทุนทางสังคมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานบุญปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสอดคล้องกับการลดจำนวนอุบัติเหตุจราจร เพราะสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดการจากบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับขี่ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน หากสามารถรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญได้ ก็จะส่งผลทำให้อุบัติเหตุลดลง ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งยังลดปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย พระครูประภัศร์ศีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองหนาม นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้านในเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประธานอสม. ร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมดังกล่าวดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page