top of page
ค้นหา

ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลาส 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยนายชวโรจน์ กิ่งแก้ว นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จากอบต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย และร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ได้แก่ นายจักรนรินทร์ สุภาคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขขุมชน ปฏิบัติการ ที่มาดำรงตำแหน่ง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น

จากนั้นเวลา 14.00 น. ได้ร่วมแสดงยินดีกับ นายจรัญ มูลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เป็นผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย

นอกจากนี้นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลหางดง ในโอกาสที่นางสุดารัตน์ ศรีอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น


ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page