top of page
ค้นหา

รับโอนพนักงานข้าราชการ สายงานบริหาร & ผู้ปฏิบัติงาน ที่ว่าง

เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบบัญชีแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพพันธ์ 2566 และมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสางงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566)ให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้

  1. คำร้องขอโอน

  2. หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บริหารต้นสังกัด

  3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

  4. สำเนาบัตรประวัติพนักงาน

  5. สำเนาวุฒิการศึกษา

  6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


รับโอนสายบริหาร
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 208KB

รับโอนพนักงาน
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 127KB

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page