top of page
ค้นหา

รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง

อัปเดตเมื่อ 7 มี.ค. 2565

การเผาในที่โล่ง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งในพื้นที่ชนบทและเขตเมือง ฝุ่นละออง เถ้า เขม่าควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ บดบังทัศนวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนน รวมทั้งเป็นการทำลายโครงสร้างดิน จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพทางอากาศพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้ง สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาในชุมชน การเผาในภาคเกษตรกร ไฟป่า การเผาในที่โล่งการเผาในที่โล่งเกิดจาก 3 กิจกรรมดังนี้ 1.การเผาเศษพืชเศษวัสดุภาคการเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ในการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมดินที่จะทำการเพาะปลูก ซึ่งจะต้องมีการถากถางพื้นที่เพื่อกำจัดเศษพืช วิธีการที่ง่าย สะดวกและประหยัด สำหรับเกษตรกรที่นิยมใช้กันมาก คือ การเผา 2. การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน 3. ไฟป่า "ไฟป่า" คือไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม พฤติกรรมการเผาในชุมชน – พฤติกรรมการเผาเศษวัชพืชตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร

– พฤติกรรมเผาวัชพืชในที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อทำประโยชน์ทางด้านการเกษตรทำไร่เลื่อนลอย

– พฤติกรรมเผากิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน

– พฤติกรรมเผาหญ้าสดเพื่อไล่ยุงหรือแมลง เนื่องด้วยการเผาดังกล่าวเป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศประกอบกับสถาณการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่างวันที่ 1- 4 มีนาคม 2565 นี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ โดยพบเกินค่ามาตรฐานในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งคาดการณ์ว่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จะมีสภาพอากาศปิด และพบจุดความร้อนจำนวนมาก เนื่องจากการเผาในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน รวมถึงการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน จะส่งผลให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นได้ และหมอกควันจากการเผาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ได้ (อ้างอิงข้อมูลจาก บทความ www.bangkokbiznew.com) ทั้งนี้ทางสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้นจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง/หมอกควัน ***หากฝ่าฝืนมีโทษ ตามเทศบัญญัติการควบคุมควันไฟฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ข้อ 7. ห้ามมิให้ผู้ใด เผาขยะ หญ้า ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่ดินของตนหรือสิ่งปลูกสร้างหรือในที่ดินสาธารณะหรือป่าไม้ ในประการที่ทำให้เกิดควันไฟหรือฝุ่นละอองอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท พบเห็นการเผา/ไฟไหม้ป่า วัชพืช แจ้งเหตุได้ที่ 191 หรือ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทรศัพท์ 053-573641

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแป้น


ดู 219 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentit

Arvostelun tähtimäärä: 0/5
Ei vielä arvioita

Lisää arvio
bottom of page