top of page
ค้นหา

มติเป็นเอกฉันท์ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 / เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 2 นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติของนายกเทศมนตรี จำนวน 3 เรื่อง โดยมีนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินจาก นางวรเทวี ชลวณิช ในส่วนของญัตติฯ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ทั้งโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10 เชื่อมซอย 12 บ้านหนองเต่า และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสวนญี่ปุ่น บ้านเส้ง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ...

**********************

ภาพ / ข่าวสาร

งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

โทร 053-573641 ต่อ 50

#เทศบาลตำบลบ้านแป้น #ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญครั้งที่2

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page