top of page
ค้นหา

มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยงบประมาณ 70 ล้านบาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 / เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 2 นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และญัตติของนายกเทศมนตรี จำนวน 5 เรื่อง ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวด้วยงบประมาณ 70 ล้านบาท โดยมีนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ...

_______________________ ภาพ / ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page