top of page
ค้นหา

พัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การช่วยเหลือที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนให้คนพิการได้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ลดภาระของคนในครอบครัวและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลบ้านแป้น และกลุ่มคนพิการในพื้นที่ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญนักกฎหมาย และสภาทนายความจังหวัดลำพูน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ดู 68 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page