top of page
ค้นหา

พิธีปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนา ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนา ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม วิทยากรจากศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ดู 53 ครั้ง2 ความคิดเห็น