top of page
ค้นหา

“พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” บ้านรั้ว บ้านทุ่ง

อัปเดตเมื่อ 20 ม.ค. 2565

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายรังสรรค์ ขว้างแป้น พร้อมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมเวทีสร้างความรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการวัสดุและขยะ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” และสาธิตการจัดการวัสดุและขยะในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับโครงการชุมชนน่าอยู่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และกำหนดกติกาในชุมชน ณ บ้านรั้ว บ้านทุ่ง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page