ค้นหา
  • tasabantombonbanpa

ประกาศ : ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564

นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ลงนามในประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -30 สิงหาคม 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น