top of page
ค้นหา

ประชุมฮอมพญ๋า อาสาคลายทุกข์ ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตร จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ให้แก่ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 แก่ นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลบ้านแป้น ,พ.ต.ท.สมเพ็ชร คำรังสี กกต.ประจำเทศบาล รวมถึงหมู่บ้านที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ลำดับที่ 1 บ้านบูชา หมู่ 5 ต.บ้านแป้น มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 83.49 ลำดับที่ 2 บ้านม่วง หมู่ 8 ต.บ้านแป้น ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 82.56 และลำดับที่ 3 บ้านขว้าง หมู่ 2 ต.หนองหนาม มีผู้มาใช้สิทธิ 81.34 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนของหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page