top of page
ค้นหา

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธาน

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมถึงเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัดเทศบาล ,กองช่าง และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ของกองการศึกษา ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบตามญัตติที่นายกเทศมนตรีได้เสนอในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 12 เสียง

อย่างไรก็ตามที่นายประดิษฐ์ เมืองลือ ยังได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานเทศบาลจำนวน 3 คน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีคมสัน มูลเทพ นักทรัพยากรบุคคล ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายจรัญ มูลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา และนายธัชพงศ์ อุตรสัก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไปอีกด้วย


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page