top of page
ค้นหา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินของนายณัฐพล อุประโจง บ้านบ่อโจงหมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะ รวมถึงญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองช่างและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยสมาชิกสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ตามญัตติของนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ญัตติ ที่ขออนุมัติจากสภาเทศบาล


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Kommentarer

Betygsatt till 0 av 5 stjärnor.
Inga omdömen ännu

Lägg till ett betyg
bottom of page