top of page
ค้นหา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลบ้านแป้น กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล บ้านแป้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และญัตติของนายกเทศมนตรี จำนวน 5 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ตามวันเวลา ดังกล่าว _______________________ ภาพ / ข่าว "งานประชาสัมพันธ์" กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page