top of page
ค้นหา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 / เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับกระทู้ถาม ของสมาชิกสภาเทศบาล 3 คน ได้แก่ นายณรงค์ เชื้อเย็น นายวสุพล มูลเทพ และนายสงัด เขียวธง ที่สอบถามนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล โดยนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมและชี้แจง ข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ........

_______________________ ภาพ / ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50 www.banphan.go.thดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page