top of page
ค้นหา

ประชุมชี้แจงหารือและให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมชี้แจงหารือและให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายโดยมิได้ป้องกัน ,ปัญหาเหตุรำคาญทางเสียง จากผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการโรงงานบล็อคเครื่อง ,การใช้รถ ถนนสายประชารัฐพัฒโน และถนนสายบ้านขว้าง - บ่อโจง ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดมลพิษทางอากาศและก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้เทศบาลได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการฯ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ตลอดจนพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีนายชวโรจน์ กิ่งแก้ว นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรี นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page