top of page
ค้นหา

ประชุมการจัดโครงการประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณากำหนดสถานที่จัดโครงการ ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) และกำหนดกิจกรรมโครงการประเพณี ยี่เป็ง ประจำปี 2564

ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบการจัดโครงการประเพณียี่เป็งครั้งนี้ จัดขึ้น 9 หมู่บ้าน โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)....ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page