top of page
ค้นหา

ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น


เทศบาลตำบลบ้านแป้น กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันเวลาดังกล่าว ....

_______________________ การฟิกภาพ / ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page