top of page
ค้นหา

เชิญร่วมตอบแบบวัดความรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

อัปเดตเมื่อ 16 ม.ค.

           สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐและยังเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

         โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว มีแบบวัดจำนวน 2 แบบ คือ

  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ้งผู้ประเมิน คือ บุคลากรภายในหน่วยงาน

  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งผู้ประเมิน คือ บุคคลภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ บริษัท ผู้เสนองานซื้อ/จ้าง โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ

     เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน สามารถเข้ามาประเมนตามแบบวัดได้ สามารถเริ่มประเมิน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก (IIT)ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page