top of page
ค้นหา

ประกาศ!!เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ

ประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น !

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

ฉุกเฉิน 1669

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page