top of page
ค้นหา

ประกาศ : วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566

อัปเดตเมื่อ 20 มี.ค. 2566

โดยที่มาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 บัญญัติว่า ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงโบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตที่จะแสดงใบอนุญาตนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ผู้อนุญาตประกาศกำหนดก็ได้

โดยให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว สมควรกำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"ใบอนุญาต" หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย ดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันประเภท ก

(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันประเภท ข

(3) ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง

(4) ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง

ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตตามข้อ 2 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย

แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 การแสดงใบอนุญาตตามข้อ 3 ต้องมีขนาดของภาพและความละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ

รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของใบอนุญาตได้ครบถ้วนผู้รับอนุญาตอาจเลือกแสดงภพใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งใบหรือภาพผ่านหน้าจอเดียวกันก็ได้ แต่ต้องมีระยะเวลาแสดงภาพใบอนุญาตแต่ละใบไม่น้อยกว่าห้าวินาที

ข้อ 5 เมื่อผู้รับอนุญาตเลือกแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๓ แล้ว

ผู้รับอนุญาตไม่ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่ประกอบกิจการอีกต่อไป แต่ต้องสามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เมื่อมีการตรวจสอบ หรือต่อประชาชนที่ขอตรวจดู
วิธีการแสดงใบอนุญาตเชื้อเพลิง
.pdf
Download PDF • 539KB

ดู 48 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page