top of page
ค้นหา

ประกาศ : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้ง การประเมินภาษี ภายในเดือน มิถุนายน 2566 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2566 ณ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น

ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ิคณะกรรมการพิจารณาอุทธณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัยอุทรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ที่แนบมาพร้อมน้

ติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น หรือ เบอร์โทรศัพท์ 053-573641 ต่อ 12ประกาศ-ภดส.1
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 213KB
ภ.ด.ส.1 ปี66
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 7.16MBดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page