top of page
ค้นหา

ประกาศ : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2

อัปเดตเมื่อ 20 มี.ค. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม Saraban-banphan@!go.mail.so.th เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแป้น ในการขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ในการประกอบกิจการควบคุม ดังต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(1) สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

(2) สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง

(3) สถานีบริการน้ำมันประเภท ง

(4) สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง

การส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail สามารถส่งได้ครั้งละไม่เกิน 25 เมกะไบต์ (MB) และข้อมูลที่จัดส่งต้องมีขนาดของภา าพและความละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็น

ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญได้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากไม่สามารถอัปโหลดเอกสารดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ข้างต้นได้บางส่วนหรือทั้งหมด สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

การดำเนินการวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแป้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จะต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านแป้น เท่านั้น

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5357 3641

ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องตันว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแป้น ทางช่องทางตามข้อ 1 แล้ว ก็ได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(น้ำมัน)
.pdf
Download PDF • 958KB

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page