top of page
ค้นหา

ประกาศ : กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2567

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจาการเผาในที่โล่งทุกชนิด นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2567

รายละเอียดตามประกาศนี้

#61วันห้ามเผา #เทศบาลห้ามเผา

---------------------------------------

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเห ตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ  053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thประกาศห้ามเผา
.pdf
Download PDF • 679KB

ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page