top of page
ค้นหา

"บัณฑิตน้อย" พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น.

ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลฯ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบ้าน วัด โรงเรียน พร้อมยังได้รับความเมตตาจาก พระอธิการทินกร ทินนวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเส้ง มาเป็นวิทยากรให้แนวคิดด้านคติธรรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ แนวคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ต่อพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพร่วมกัน

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น การมอบเกียรติบัตรหนูน้อยมารยาท และผู้นำนักเรียนดีเด่น นอกจากนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 กล่าวอำลา และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 กล่าวแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ รวมถึงได้มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่มาแสดงความสามารถ หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้ปกครองได้ร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และคุณครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ...

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ  053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banphan@lgo.mail.go.thดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page