top of page
ค้นหา

นำคณะศึกษาดูงานสภาเด็กฯ ของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย

วันที่ 23 กันยายน 2566 ที่เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปี 2566 และนำคณะศึกษาดูงานสภาเด็กฯ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นองค์กรที่มีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางอภิวันท์ คำสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีเตี้ย บรรยายให้ความรู้แก่คณะสภาเด็กและเยาวชนฯ และกิจกรรมระดมความคิดเห็นสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น

//////////////////

ภาพ ..กองการศึกษา

ข่าว ..งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page