top of page
ค้นหา

นายอำเภอเมือง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ครั้งแรกวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ครั้งแรก ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกในวันนี้ ได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล พร้อมทั้งได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564 ทั้งนี้ผลการเลือกประธานสภาเทศบาล ปรากฏว่า นายประดิษฐ์ เมืองลือ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล นายคำรณ จายโจง ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา และนางสาวอุไร สมอุทัย ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page