ค้นหา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

อัปเดตเมื่อ ส.ค. 30วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 2 และ3 ใน 7 ยุทธศาสตร์ งบประมาณทั้งสิ้น 70 ล้านบาท โดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน 12 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน....
ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น