top of page
ค้นหา

นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการงบเหลือจ่าย ปี 64

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการงบเหลือจ่าย ปี 64 ทำถนนคอนกรีต ซอย จรรยาพร บ้านแป้น หมู่ 6 ช่วงที่ 2 ระยะทาง 122 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page