top of page
ค้นหา

นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับในโอกาสรับโอนย้ายและร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ให้การต้อนรับ นางสาวสิริมาพร รัตนภูมิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงยอง ในโอกาสรับโอนย้ายและร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีคมสัน มูลเทพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ณ ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น .....


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page