top of page
ค้นหา

จัดหางานจังหวัดลำพูน ติดตามผลการปฏิบัติงานการจ้างงานคนพิการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2667 / เวลา 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วย นางสาวนภัสสร ยะอนันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสุกัญญา มากะนัต นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา จัดหางานจังหวัดลำพูน ในการติดตามผลการปฏิบัติงานการจ้างงานคนพิการในชุมชน พร้อมทั้ง ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เชิงสังคม ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอขอบคุณ จัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และสถานประกอบการ ที่เห็นคุณค่าและให้โอกาสคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีอาชีพและมีรายได้เพิ่ม มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างมั่นค

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page