top of page
ค้นหา

งานมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนบนความพอเพียง ประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 / เวลา 18.00 น.

ที่ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และนายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนบนความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดการจัดการสุขภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพและเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพของตนเองในครอบครัวและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการอาหารเมนูชูสุขภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น การแสดงออกกำลังกายเต้นประกอบเพลงโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอุปกรณ์ประกอบการเต้น พร้อมการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3อ. 2ส. และการประกวด “ธิดาดวงดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50


#เทศบาลตำบลบ้านแป้น #มหกรรมสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนบนความ #ธิดาดวงดีสุขภาพดีชีวีมีสุข

https://www.facebook.com/TbBpcountryofcivis/posts/2680057932150416?ref=embed_post
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page