top of page
ค้นหา

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูน

ประกาศ...

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูน

ว่าด้วย ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถระหว่างเวลา 06.00 - 09.0.0 น. และเวลา 15.00 - 18.00 น. บนถนนสายประชารัฐพัฒโน บ้านเส้ง - บ้านบ่อโจง และถนนสายบ้านขว้าง - บ้านบ่อโจง พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูน ว่าด้วย "ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปเดินรถระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. และเวลา 15.00 - 18.00 น. บนถนนสายประชารัฐพัฒโน บ้านเส้ง - บ้านบ่อโจง และถนนสายบ้านขว้าง - บ้านบ่อโจง พ.ศ. 2565"

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. และเวลา 15.00 - 18.00 น. ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนสายประชารัฐพัฒโน บ้านเส้ง - บ้านบ่อโจง เริ่มต้นจากสามแยกเชื่อมกับถนนสายท่าจักร - แม่ทา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น ถึงสามแยกเชื่อมกับถนนสาย บ้านถ้ำ - หนองชิว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนาม ระยะทาง 1.456 กิโลเมตร

2) ถนนสายบ้านขว้าง - บ้านบ่อโจง เริ่มต้นจากสามแยกเชื่อมกับถนนสาย ท่จักร - แม่ทา ข้างโรงเรียนตำบลบ้านแป้น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น ถึงสามแยกเชื่อมกับถนนสาย บ้านถ้ำ - หนองชิว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนาม ระยะทาง 2.034 กิโลเมตร"

ข้อ 4 ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบใด ที่ขัดต่อข้อบังคับนี้ให้ยกเลิก และใช้ข้อบังคับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


...ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ..
ดู 116 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page