top of page
ค้นหา

ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟัง การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ในวันจันทร์ที่ 12 กุมพาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ชั้น 2

กำหนดการ วาระการประชุมฯ

#ประชุมสภาเทศบาลตำบล้านแป้น #สมัยสามัญสมัยแรก2567

_______________________

ภาพและข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 436 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page