top of page
ค้นหา

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็น "ร่างติดตั้งบ่อดักไขมัน"

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันและการบำบัดน้ำเสียในอาคาร มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ซึ่งหากการยกร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้น และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นได้ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ประชาชนในตำบลบ้านแป้นจะต้องอยู่ภายในบังคับกฎหมายดังกล่าวนั้น

ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและการบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ให้ประชาชนในตำบลบ้านแป้นได้รับทราบ และแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ต่อไป

ร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน พ.ศ.2565
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 1.02MBดู 32 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Feb 13
Rated 5 out of 5 stars.

เห็นด้วย นำจะได้ไม้เน่าเสีย

Like
bottom of page