top of page
ค้นหา

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น


แบบสอบถามจัดนี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร/ กิจกรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

เพื่อจักได้พัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้้นต่อไป


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น