top of page
ค้นหา

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ของ อปท.

อัปเดตเมื่อ 27 ก.ค. 2566


เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

โดยสามารถร่วมทำแบบสำรวจผ่าน ได้ที่ https://bit.ly/LPAsurvey66 หรือแสกน QR code

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

* กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


#ประเทศไทยต้องมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน #กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น #เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ดู 283 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page