top of page
ค้นหา

กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ให้การต้อนรับ องค์กร ภาคีเครือข่าย และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เนื่องในวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนที่ช่วยปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพภาคประชาชน

พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น และชมรม อสม. เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันกีฬา อสม. และการประกวด อสม.ดวงดี สุขภาพดีวิถีชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจของตนเอง ตลอดจนครอบครัว และชุมชน สร้างสุขภาพที่ดี ลดเสี่ยง ลดโรคอย่างยั่งยืน ...

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น  053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302  ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banphan@lgo.mail.go.thดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page