top of page
ค้นหา

กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ลงนามในประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page