top of page
ค้นหา

กำหนดการจัดเวทีประชาคม 2567

อัปเดตเมื่อ 20 ก.พ.

เทศบาลตำบลแป้น มีกำหนดการจัดทำเวทีประชาคม 9 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (แผนกินได้) ประจำปีงบประมาณ 2567

และมีหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยการนำงานบริการจาก ทุกภาคส่วนของทางเทศบาล ตำบลบ้านแป้น มาออกหน่วยบริการให้ประชาชน การยื่นชำระภาษี ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับข้อกฏหมาย ยื่นคำร้องทุกข์/ร้องเรียน การบริการด้านสาธารณสุข งานบริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ตลอดจนงานบริการจากภาคเอกชน มาบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น.

--------------------------------

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302  ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.th

ดู 480 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page