top of page
ค้นหา

การประชุม "ความพร้อม" งานกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้วย เทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ชมรม อสม. เทศบาลตำบลบ้านแป้น จะได้จัดทำโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง รวมถึงให้ อสม. และองค์กร/ภาคีเครือข่าย พัฒนาเป็นองค์กรสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคอย่างยั่งยืน

ประกอบกับในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนที่ช่วยปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพภาคประชาชน เป็นประจำทุกปี โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในกลุ่มตำบล.และในปี 2567 เป็นการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2567 ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ  053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

 ฉุกเฉิน 1669

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page