top of page
ค้นหา

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบบ้านแป้น มอบหมายให้นาย ชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page